Nakliyat Sigortası

Bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği riskler için Emtea Nakliyatı Sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz.

Emtea Nakliyat Sigortalarında üç tür teminat seçeneğiniz bulunmaktadır.

 • Tam Ziya Teminatı
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Teminatlar

Tam Zıya Teminatı:  Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır.Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

Dar Teminat: Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber,  teminatın kapsamı değişmemektedir. Bu teminat,Karayolunda; kamyon klozu,Demiryolunda; demiryolu klozu.Denizyolunda ;  (C ) klozu teminatı adlarını almaktadır.Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.Aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır.

Denizyolunda;

 • Yangın, infilak,
 • Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,
 • Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı
 • Kurtarma ve yardım masrafları
 • Dava say masrafları
 • Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaa uğraması
 • teminat kapsamındadır.

Karayolunda;

 • Nakil vasıtasının yanması,
 • Çarpması,
 • Çarpışması,
 • Ateş,
 • Yıldırım,
 • Seylap,
 • Köprü yıkılması,
 • Kamyon veya treylerin devrilmesi,
 • Trenin raydan çıkması
 • Sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır.

Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler  istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet Nakliyatı Sigortasıyla gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri her türlü değerli belge (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektifin, zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar şunlardır;

 • Sigorta ettirilen kıymetin teslimindeki gecikme nedeniyle oluşabilecek her türlü zıya ve hasar ile sigorta konusunun haczedilmesi veya alıkonması
 • Emniyeti suistimal
 • Sebebi açıklanamayan kaybolmalar
 • Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir)

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluk Sigortası

Taşıyıcı veya nakliyecinin, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır.

Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeciler taşıdıkları emtea da meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alabilir.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu personeli tarafından, TC hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, Sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen kıymetler, Hırsızlık Sigortası genel şartları ve aşağıdaki özel şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.