Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası poliçesi 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Halk Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen poliçe, Sağlık  Sigortası Genel Şartlarına ek olarak Yabancı Uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

Özel sağlık sigortalarından farklı olarak YSS ürünümüzde; Herhangi bir nedenden Sigorta ettiren ve/veya sigortalı isteğine istinaden poliçe iptalinin Şirket tarafından yapılabilmesi için; poliçe özel şartları iptal bölümünde belirtildiği üzere Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı, ikamet izninin iptali, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı zorunludur.

Bu belgeler olmaksızın veya poliçenin prim borcu nedeniyle  iptali durumunda Sigorta Şirketinin  İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verme hakkı saklıdır.

Teminatlar

Yatarak Tedavı Temınatı

  • Küçük Müdahale Teminati
  • Evde Bakim
  • Suni Uzuv/ Protezler

Ayakta Tedavi

  • Doktor Muayene
  • Reçeteli İlaç